CommitteeHome

The organizer:

Huazhong Agricultural University (http://www.hzau.edu.cn/en/home/)

Sponsors:

National Natural Science Foundation of China

Ministry of Education

Ministry of Science and Technology

Ministry of Agriculture

Scientific Committee:

Ting-Yun Kuang (Chairman), Wolfgang Gaertner, Bernhard Grimm, Mei-Zhong Luo, Hugo Scheer, Xiao-Jing Yang, Kai-Hong Zhao

Conference Chairman:

Kai-Hong Zhao (email:  ictppo2013@gmail.com)

Organizing Committee:

Xian-Long Zhang (chairman, email: ictppo2013@mail.hzau.edu.cn), Sheng Chen, De-Jun Duan, Gang-Qi Guo, Yun Ke, Guang-Mang Peng, Fang-Qin Ruan, Hugo Scheer, Jiang-Lin Yao, De-Jun Yuan, You-Liang Yuan, Kai-Hong Zhao (email: ictppo2013@gmail.com)

Conference Staff:

You-Liang Yuan(General Secretary, email: ictppo2013@mail.hzau.edu.cn), Mi-Mi Cui,Wen-Long Ding, Li-Xia Fu, Kun Tang, Rong Xu, Hui-Min Yi, Xiao-Li Zeng, Ming Zhou, Qi Zong